Veřejné zakázky
Nejpopulárnější odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

O časopisu & archiv

Časopis Veřejné zakázky je od roku 2003 tradiční odborné periodikum vycházející 6x ročně, které poskytuje důležité informace, novinky, rozhovory, fóra názorů a odborné texty v celé šíři problematiky veřejného zadávání. 

Od roku 2018 se časopis dynamicky vyvíjí a v současné době je nejpopulárnější odborný časopis o veřejných zakázkách v České republice a své čtenáře má i na Slovensku.

Věnujeme se:

  • legislativě i aplikační praxi, a to jak z pohledu uchazečů, tak z pohledu zadavatelů,
  • cíleně se v redakci zaměřujeme na sdílení dobré i špatné praxe v podobě případových studií,
  • judikaturu komentujeme a při tvorbě rubriky vycházíme z Expertní databáze rozhodnutí ÚOHS systému ASPI. 

Vedle vlastního vydávání časopisu také předplatitelům přinášíme:

  • pracovní stoly na různá odborná témata, jako jsou meet the buyer, předběžné tržní konzultace, hodnocení kvality a mnoho dalších za účasti úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS),
  • jednou ročně také pořádáme odbornou konferenci za účasti odborníků z řad Krajského soudu v Brně, Ministerstva pro místní rozvoj, předních zadavatelů a Úradu pre verejné investovanie (SK).

Máme také vynikající zázemí v naší redakční radě, která se skládá s předních odborníků:

Mgr. Adéla Havlová, LL.M.  je partnerem advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS, ve které působí od r. 2006. Předtím pracovala od r. 1998 v advokátní kanceláři Wolf Theiss v Praze a ve Vídni. Specializuje se na oblast veřejných zakázek (včetně koncesí a PPP projektů) a veřejného sektoru, dále na právo nemovitostí a stavebnictví, právo společností a obchodní právo. Pravidelně publikuje a přednáší v rámci odborných konferencí a seminářů.

JUDr. Jan Brodec, Ph.D., LL.M.  je advokátem, odborným asistentem na katedře obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy a rozhodcem. Ve své akademické i praktické činnosti se primárně zabývá právem mezinárodního obchodu, mezinárodním rozhodčím řízením, mezinárodním insolvenčním právem a také právem veřejného zadávání. Předmětem jeho zájmu jsou především otázky přeshraničního zadávání veřejných zakázek a jiné případy související s mezinárodním prvkem ve  veřejných zakázkách.

Ing. David Horký, MBA od r. 2001 je jednatelem fi rmy QCM, s. r. o, která vyvíjí a provozuje elektronické nástroje pro veřejné zakázky, provádí administraci veřejných zakázek a poskytuje služby v oblasti vzdělávání a školení. Od r. 2012 řídí koncesované  elektronické tržiště Gemin. Účastnil se vývoje elektronického nástroje E-ZAK a portálu vhodne-uverejneni.cz. Zabývá se obecně elektronizací státní správy, jeho specializací je však elektronizace nákupních procesů především ve státní a veřejné správě.

Mgr. Leona Gergelová Šteigrová, Ph.D.  se již více než 8 let věnuje tématu odpovědného zadávání veřejných zakázek, nejprve jako ředitelka neziskové organizace Nová ekonomika, od roku 2014 působí jako vedoucí oddělení veřejných zakázek na Ministerstvu  práce a sociálních věcí, kde vede i projekt Sociálně odpovědné veřejné zadávání. Potenciál veřejných zakázek spatřuje ve strategickém zadávání, kterému se aktuálně věnuje.

Mgr. Martin Hadaš, LL.M.  zadávání veřejných zakázek se věnuje od r. 2005, kdy nastoupil do poradenské společnosti RAVEN Consulting, a. s. (nyní Erste Grantika Advisory, a. s.). Od r. 2011 vede odbor veřejných zakázek rektorátu Masarykovy univerzity, který  zajišťuje centrální nákupy, podílí se na řízení veřejných stavebních zakázek a zakázek spolufi nancovaných z dotačních programů, koordinuje elektronické zadávání a poskytuje metodickou podporu univerzitním hospodářským střediskům.

JUDr. VILÉM PODEŠVA, LL.M.  patří k předním expertům v oblasti práva veřejných zakázek a projektů v rámci partnerství soukromého a veřejného sektoru (projekty PPP), specializuje se též na právo hospodářské soutěže.  Od r. 2006 je členem rozkladové  komise ministryně pro místní rozvoj v řízeních týkajících se seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Od r. 2012 do roku 2017 byl též členem rozkladové komise předsedy ÚOHS pro řízení ve věcech veřejných zakázek.

Mgr. Jiří Harnach je advokát, působí v oboru veřejných zakázek bezmála 20 let, od roku 2001 jako tajemník rozkladové komise předsedy ÚOHS a rovněž ředitel Legislativně- právního odboru tamtéž, od roku 2011 pak v advokacii v AK ROWAN Legal. Je expertem zejména na procesní zastoupení zadavatelů i dodavatelů při vyřizování námitek, i následně před ÚOHS a před správními soudy.

Cílem časopisu Veřejné zakázky je být informačním lídrem a pomocníkem všem zainteresovaným subjektům vedoucí ke zkvalitnění, zkulturnění a profesionalizaci veřejných zakázek v České republice.

My nejsme jen časopis, ale tvoříme odbornou komunitu,  která se snaží, aby se z vynakládání veřejných prostředků stalo efektivní a racionální nakupování. 

  


objednat

Archiv časopisu Veřejné zakázky

2021
2020
2019
2018