Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

O časopisu & archiv

Časopis Veřejné zakázky je od roku 2003 tradiční odborné periodikum vycházející 6x ročně, které poskytuje důležité informace, novinky, rozhovory, fóra názorů a odborné texty v celé šíři problematiky veřejného zadávání. 

Od roku 2018 se časopis dynamicky vyvíjí a v současné době je nejpopulárnější odborný časopis o veřejných zakázkách v České republice a své čtenáře má i na Slovensku.

Věnujeme se:

  • legislativě i aplikační praxi, a to jak z pohledu uchazečů, tak z pohledu zadavatelů,
  • cíleně se v redakci zaměřujeme na sdílení dobré i špatné praxe v podobě případových studií,
  • judikaturu komentujeme a při tvorbě rubriky vycházíme z Expertní databáze rozhodnutí ÚOHS systému ASPI. 

Vedle vlastního vydávání časopisu také předplatitelům přinášíme:

  • pracovní stoly na různá odborná témata, jako jsou Meet the buyer, předběžné tržní konzultace, hodnocení kvality a mnoho dalších za účasti úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS),
  • jednou ročně také pořádáme odbornou konferenci za účasti odborníků z řad např. Krajského soudu v Brně, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Ministerstva pro místní rozvoj, předních zadavatelů či z Úradu pre verejné investovanie (SK).

Naše redakční rada se skládá s předních odborníků:

Mgr. Markéta Dlouhá je místopředsedkyní Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro oblast přezkumu veřejných zakázek. Absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Již před ukončením studií získávala řadu pracovních zkušeností, když od roku 2003 spolupracovala s mezinárodní vzdělávací a poradenskou společností, následně však své pracovní zaměření a rozvoj zacílila výlučně k právu. Od roku 2009 začala působit v advokacii, kde se zaměřovala zejména na občanské, obchodní a trestní právo. Od prosince 2011 svou profesní kariéru spojila s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a dozorem nad zadáváním veřejných zakázek. Na Úřadě pro ochranu hospodářské soutěže vystřídala postupně všechny pozice od referenta, přes vedoucí oddělení až po ředitelku odboru. Ve funkci ředitelky Odboru veřejných zakázek III působila sedm let. V souvislosti s pracovním zařazením na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže rozvíjela i svou přednáškovou a publikační činnost týkající se veřejného zadávání. Dne 1. 7. 2021 byla jmenována místopředsedkyní Úřadu pověřenou vedením Sekce veřejných zakázek. V souladu s novelou zákona o působnosti ÚOHS byla od 29. 7. 2023 jmenována místopředsedkyní Úřadu na šestileté funkční období.

Mgr. Marcela Káňová, Ph.D. je advokátkou specializující se na soutěžní právo, veřejné zakázky a IT právo. Aktuálně působí v advokátní kanceláři Rowan Legal na partnerské pozici. Před příchodem do advokacie v roce 2015 působila na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kde vedla Odbor monitoringu veřejných zakázek a bid riggingu. Je členkou rozkladové komise předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro oblast veřejných zakázek. 

doc. JUDr. Jan Brodec, Ph.D., LL.M.  je advokátem, odborným asistentem na katedře obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy a rozhodcem. Ve své akademické i praktické činnosti se primárně zabývá právem mezinárodního obchodu, mezinárodním rozhodčím řízením, mezinárodním insolvenčním právem a také právem veřejného zadávání. Předmětem jeho zájmu jsou především otázky přeshraničního zadávání veřejných zakázek a jiné případy související s mezinárodním prvkem ve  veřejných zakázkách.

Mgr. Martin Hadaš, LL.M.  zadávání veřejných zakázek se věnuje od r. 2005, kdy nastoupil do poradenské společnosti RAVEN Consulting, a. s. (nyní Erste Grantika Advisory, a. s.). Od r. 2011 vede odbor veřejných zakázek na rektorátu Masarykovy univerzity. Rektorátní tým zajišťuje centrální nákupy prostřednictvím dynamických nákupních systémů, řídí zadávání stavebních zakázek a souvisejících dodávek a služeb, koordinuje používání elektronického nástroje u zadavatele, poskytuje metodickou podporu univerzitním pracovištím a provádí kontrolní činnosti. Podílí se na výuce volitelného předmětu Veřejné zakázky na PF MUNI, od r. 2021 je členem Rozkladové komise pro oblast veřejných zakázek Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Mgr. Jiří Harnach je advokát, působí v oboru veřejných zakázek bezmála 20 let, od roku 2001 jako tajemník rozkladové komise předsedy ÚOHS a rovněž ředitel Legislativně- právního odboru tamtéž, od roku 2011 pak v advokacii v AK ROWAN Legal a od roku 2023 jako samostatný advokát. Je expertem zejména na procesní zastoupení zadavatelů i dodavatelů při vyřizování námitek, i následně před ÚOHS a před správními soudy.

Ing. David Horký, MBA od r. 2001 je jednatelem firmy QCM, s. r. o, která vyvíjí a provozuje elektronické nástroje pro veřejné zakázky, provádí administraci veřejných zakázek a poskytuje služby v oblasti vzdělávání a školení. Od r. 2012 řídí koncesované  elektronické tržiště Gemin. Účastnil se vývoje elektronického nástroje E-ZAK a portálu vhodne-uverejneni.cz. Zabývá se obecně elektronizací státní správy, jeho specializací je však elektronizace nákupních procesů především ve státní a veřejné správě. 

JUDr. VILÉM PODEŠVA, LL.M.  patří k předním expertům v oblasti práva veřejných zakázek a projektů v rámci partnerství soukromého a veřejného sektoru (projekty PPP), specializuje se též na právo hospodářské soutěže. Vilém Podešva je od roku 2006 členem rozkladové komise ministryně pro místní rozvoj v řízeních týkajících se seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Od roku 2012 do roku 2017 byl též členem rozkladové komise předsedy ÚOHS pro řízení ve věcech veřejných zakázek. Od roku 2021 je členem rozkladové komise pro oblast ochrany hospodářské soutěže a významné tržní síly Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

JUDr. Michal Šilhánek je advokátem a zakladatelem skupiny společnosti LAWYA. Věnuje se zejména právu veřejných zakázek. Během své praxe se podílel na administraci několika set veřejných zakázek a výběrových řízení, z velké části spolufinancovaných z evropských fondů či jiných dotačních titulů. Díky těmto zkušenostem v současnosti v oblasti veřejných zakázek poskytuje profesionální právní poradenství. Je zkušeným lektorem v oblasti zadávání veřejných zakázek. Současně je předsedou Unie administrátorů veřejných zakázek (UNIAVEZ).

PhDr. Bc. Jan Vašek, PhD, MSc. et MSc., PGDip přednáší na Ústavu ekonomiky a managementu při VŠCHT v Praze a je místopředsedou Nákupního klubu, z. s. Od roku 1996 působí ve firemním nákupu v automobilovém a spotřebním průmyslu. V oblasti veřejného nákupu se zabývá především rozvojem znalostí a dovedností nákupčích, ekonomikou smluv, nákupní strategií a inovacemi, řízením nákupu energií a category managementem. Je autorem více než 50 odborných článků a knihy Řízení konfliktu v organizaci: Anatomie obchodního sporu.


Cílem časopisu Veřejné zakázky je být informačním lídrem a pomocníkem všem zainteresovaným subjektům vedoucí ke zkvalitnění, zkulturnění a profesionalizaci veřejných zakázek v České republice.

My nejsme jen časopis, ale tvoříme odbornou komunitu,  která se snaží, aby se z vynakládání veřejných prostředků stalo efektivní a racionální nakupování. 

  


objednat

Archiv časopisu Veřejné zakázky

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018