Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Obchodní a reklamační podmínky internetového obchodu www.zakazky.eu/predplatne, www.zakazky.eu/znalostni-centrum, www.zakazky.eu/naukpni-klub a www.zakazky.eu/akceObchodní a reklamační podmínky internetového obchodu www.zakazky.eu/predplatne, www.zakazky.eu/znalostni-centrum, www.zakazky.eu/naukpni-klub a www.zakazky.eu/akce
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu provozovaném společností Procurement Publishing, s.r.o. od 1. 11. 2020 (dále jen „Obchodní podmínky“).

Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Procurement Publishing, s.r.o., IČ: 04764218 se sídlem Mjr. Kašlíka 2060, 252 63 Roztoky, vedená v OR u Městského soudu v Praze spisová značka C 252703, zapsána 29. 1. 2016 a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

1. Základní pojmy

Prodávající je obchodní společnost Procurement Publishing, s.r.o., která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné činnosti.

Kontaktní údaje:

Telefon: +420 724 210 380
Email: info@zakazky.eu
Provozní doba: Pracovní dny 8:00 - 16:00 hod.

Kupujícím se myslí osoba, která prostřednictvím webového portálu prodávajícího kupuje zboží (časopis) nebo služby (vzdělávací akci typu seminář, webinář, konference, nebo službu Nákupního klubu či Znalostního centra). Kupující může být jak spotřebitel, tak i osoba, která spotřebitelem není.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Osoba, která je spotřebitelem, je dále v těchto Obchodních podmínkách označena buď jako kupující nebo výslovně jako spotřebitel.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Umístění zboží (časopis) nebo služby (vzdělávací akci typu seminář, webinář, konference, nebo službu Nákupního klubu či Znalostního centra) na webové stránky prodávajícího se nepovažuje za nabídku. Odesláním objednávky kupujícím a jejím přijetím prodávajícím, vzniká kupní smlouva. Po přijetí objednávky prodávajícím bude kupujícímu zaslán e-mail potvrzující její přijetí.

Kupující byl před uskutečněním objednávky dostatečným způsobem řádně a včas upozorněn na tyto Obchodní podmínky a potvrzuje, že se s nimi seznámil a souhlasí s nimi.

3. Obecné informace

Informace o zboží (časopis) nebo služby (vzdělávací akci typu seminář, webinář, konference, nebo službu Nákupního klubu či Znalostního centra) či službách a ceně uváděné prodávajícím v eshopu www.zakazky.eu/predplatne, www.zakazky.eu/znalostni-centrum, www.zakazky.eu/naukpni-klub a www.zakazky.eu/akce jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány bez daní (např. DPH) a poplatků.

Prodávající prozatím nepřijímá platby platebními kartami a přijímá platby bankovním převodem. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než zabezpečené elektronické nebo písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

4. Registrace a objednávka seminářů a magazínů

Seminář nebo magazín lze objednat po registraci kupujícího prostřednictvím registračního formuláře umístěného na stránkách www.zakazky.eu/predplatne, www.zakazky.eu/znalostni-centrum, www.zakazky.eu/naukpni-klub a www.zakazky.eu/akce. Zaslaná objednávka je závazná.

Na seminář je možné se přihlašovat pouze do zvolené kapacity uvedené u každého semináře zvlášť. Objednávky budou evidovány v pořadí, ve kterém byly doručeny, a to až do úplného obsazení kapacity semináře.

Po odeslání objednávky bude kupujícímu zaslán potvrzující e-mail shrnující podstatné náležitosti objednávky (např. místo a čas konání kurzu, lhůta k zaslání magazínu, způsob úhrady, atd.).

Objednávky na seminář lze přijímat nejpozději do dvou dnů před jeho konáním. Ve výjimečných případech lze objednávku provést i v termínu kratším, a to po konzultaci s pracovníky prodávajícího dostupných na e-mailové adrese info@zakazky.eu.

Po uhrazení ceny semináře nebo magazínu obdrží kupující e-mail potvrzující platbu.

5. Způsob úhrady a fakturace

Veškeré informace k cenám zboží a služeb jsou uvedeny v detailu každého produktu na stránkách www.zakazky.eu/predplatne, www.zakazky.eu/znalostni-centrum, www.zakazky.eu/naukpni-klub a www.zakazky.eu/akce.

Zboží (časopis) nebo služby (vzdělávací akci typu seminář, webinář, konference, nebo službu Nákupního klubu či Znalostního centra)lze uhradit prostřednictví bankovního převodu a je nutné uhradit nejpozději v den splatnosti uvedený na faktuře. V případě pozdní úhrady faktury (po splatnosti faktury) původní objednávka zaniká, pokud se strany (prodávající a kupující nedohodnou jinak). Smluvní pokuta níže uvedená se v případě dohody stran ohledně pozdní úhrady následně připočítá k hodnotě plnění a prodávající vystaví samostatný daňový doklad.

Uhrazení zboží (časopis) nebo služby (vzdělávací akci typu seminář, webinář, konference, nebo službu Nákupního klubu či Znalostního centra) prostřednictvím bankovního převodu probíhá na základě zaslané faktury s tam uvedeným variabilním symbolem.

Smluvní pokuta za nedodržení terminu splatnosti je 0.1% za každý den prodlení.

6. Stornovací podmínky

Objednaný produkt lze stornovat před jeho uhrazením bez storno poplatku. Pokud již proběhla úhrada za objednaný produkt, není storno objednávky možné.

Pro služby spočívající ve vzdělávacích službách: akce typu konferencí, seminářů, které jsou objednány přes. www.zakazky.eu/akce nebo přímo na email info@zakazky.eu nebo petrik@zakazky.eu platí tyto stornovací podmínky:

Účast na akci je odesláním přihlášky závazná. Účast lze stornovat na základě žádosti. Organizátor si vyhrazuje právo účtovat storno poplatky dle sazebníku:
Storno 60 a více dní před datem konání akce – storno poplatek ve výši 5% z ceny vložného.
Storno 59 až 30 dní před datem konání akce – storno poplatek ve výši 10% z ceny vložného.
Storno 29 až 15 dní před datem konání akce – storno poplatek ve výši 25% z ceny vložného.
Storno 14 až 7 dní před datem konání akce – storno poplatek ve výši 50% z ceny vložného.
Storno 7 dní a méně před datem konání akce – storno poplatek ve výši 100% vložného.

7. Doručování zboží

Prodávající dodá zboží/časopis kupujícímu kompletní v termínu dle edičního plánu pro časopis. V případě objednávky v průběhu edičního roku budou již vyšlá čísla časopisu zaslána nejpozději do 14 dnů od zaplacení faktury. Kupující je povinen zboží/časopis převzít. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží/časopis při převzetí co nejdříve překontroloval.

Při dodávce služeb/seminářů pokud je služba dodávána v objednávce ke konkrétnímu dni, je tento den dnem jejího dodání.

Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem.

Nedodrží-li prodávající lhůtu pro dodání nebo odeslání zboží/časopisu, doručí kupujícímu zboží zdarma. Ostatní nároky kupujícího tím nejsou dotčeny.

Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně však 300,- Kč. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

8. Zrušení objednávky

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit seminář před jeho konáním za předpokladu, že nebyla dostatečně naplněna jeho kapacita nebo z důvodů vládního nebo ministerského opatření, či opatření místní samosprávy, či opatření hygienické správy. V takovém případě je prodávající povinen po oznámení o zrušení semináře zaslat bez zbytečného odkladu kupujícímu celou cenu uhrazenou jako poplatek za seminář na jeho bankovní účet za předpokladu, že byl kupujícím již uhrazen.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku před uzavřením kupní smlouvy po dohodě s kupujícím za předpokladu, že se zboží již nevyrábí, nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. Pokud kupující již zboží zaplatil, bude mu stejná částka vrácena na jeho bankovní účet.

9. Odstoupení od smlouvy kupujícím a spotřebitelem

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internetový obchod), má kupující za předpokladu, že je spotřebitelem dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodů odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Kupující, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že z důvodů uvedených v § 1837 občanského zákoníku nelze od kupní smlouvy odstoupit. Nelze tak mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku magazínu. Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Kupující, který není spotřebitel, může odstoupit od smlouvy pouze v případech stanovených občanským zákoníkem.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Vrací-li kupující zboží osobně v provozovně prodávajícího, vrátí prodávající výše uvedené platby do 7 dnů od odstoupení od smlouvy kupujícímu.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

10. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit.

Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

11. Bezpečnostní IT standardy

Základní bezpečnostní prověrky zaměstnanců jsou v rámci výběrového řízení prováděny personálním pracovníkem. Ve společnosti je používán komplexní systém vnitřních předpisů, v rámci kterého je nastaven i proces pro bezpečné zacházení s citlivými informacemi a daty zaměstnanci společnosti.

Přístupy zaměstnanců společnosti do systému a k datům jsou určeny vnitřním předpisem a průběžně aktualizovány. Do jednotlivých složek systému mají přístup pouze oprávnění zaměstnanci a zmocněné kontrolní orgány společnosti.

Přístupová hesla jsou v rámci systému využívána na všech pracovních stanicích, včetně firemních notebooků. Stanovená bezpečnostní politika uživatele zavazuje k používání silných hesel, jejich pravidelné obměně i pravidlům o nakládání s nimi.

Stanovený bezpečnostní software je nainstalován na všech serverech využívaných společnosti, pracovních stanicích včetně notebooků.

Proces okamžitých hlášení bezpečnostních incidentů zaměstnanci společnosti je stanoven vnitřním předpisem, včetně hlášení dotčeným třetím osobám.

12. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Prodávající informuje spotřebitele o možnosti řešení sporu mezi prodávajícím a spotřebitelem mimosoudním způsobem. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, www.coi.cz. Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Každá strana si nese své náklady sama.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).