Veřejné zakázky
Nejpopulárnější odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Pozvánka na představení investičních akcí Libereckého kraje


2.2.2021

Liberecký kraj, ve spolupráci s časopisem Veřejné zakázky, zve dodavatele na setkání, jehož účelem je seznámit potencionální zájemce o veřejné zakázky s plánem veřejných zakázek pro rok 2021.

Cílem akce je potenciálním dodavatelům v maximálně možné míře poskytnout soubor informací, které zvýší jejich zájem o veřejné zakázky Libereckého kraje, sníží chybovost v nabídkách dodavatelů a přiblíží nové povinnosti při tvorbě zadávacích podmínek veřejných zakázek v roce 2021.

Představení akcí se uskuteční dne 17. 2. 2020 od 10:00 hod. formou videa na YouTube.

Bližší informace o umístění videa budou uveřejněny na webových stránkách Libereckého kraje www.kraj-lbc.cz nebo na Facebooku Libereckého kraje.


Program:

10:00 Představení programu akce, aktuality z praxe dozorových orgánů v oblasti komunikace zadavatel a dodavatelé před zahájením zadávacího řízení – JUDr. Michal Petřík, šéfredaktor časopisu Veřejné zakázky.

10:10 Plán veřejných zakázek z oblasti dopravních staveb – Ing. Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana.

Plán veřejných zakázek Libereckého kraje - Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana.

10:25 Prezentace obecných témat k veřejným zakázkám - Mgr. Martina Šťastná, vedoucí oddělení veřejných zakázek. Zkušenosti zadavatele při posuzování nabídek, využití zvláštních postupů pro zadávání veřejných zakázek – dynamický nákupní systém, nákupy formou elektronických aukcí.

10:35 Zapojení principů odpovědného zadávání u zakázek Libereckého kraje – zavádění zásad sociálně a environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Informace k přípravě plánované předběžné tržní konzultace na toto téma – diskuse s dodavateli o aplikaci vhodných prvků.


Na případné dotazy k nastavení zadávacích podmínek plánovaných veřejných zakázek a podrobné specifikace předmětů jejich plnění nebude ze strany zadavatele odpovídáno. Během akce nebude možné

klást dotazy formou chatu ani jakýmkoli jiným způsobem. Zadavatel umožní účastníkům setkání vyjádřit své názory prostřednictvím anonymního dotazníku.

Pro vyloučení všech pochybností zadavatel uvádí, že představení plánovaných veřejných zakázek není výzvou k vyjádření předběžného zájmu ani výzvou k podání nabídky na veřejnou zakázku ve smyslu zákona

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zadavatel si vyhrazuje právo použít a zpracovat informace získané z dotazníků.