Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Detail článku

K porušení povinnosti zadavatele vyžádat si před uzavřením smlouvy originály či ověřené kopie dokladů o kvalifi kaci

Zadavatel nevyzval vybraného dodavatele k předložení originálu osvědčení jednoho z členů realizačního týmu, což formálně přestupe dle ZZVZ je. Toto osvědčení však bylo předloženo v prosté kopii a tedy materiálně byla doložena informace o potřebném odborném vzdělání. Předseda Úřadu tedy uzavřel, že „závažnost zadavatelova pochybení nedosáhla stupně společenské škodlivosti tohoto typu pochybení“, jednání zadavatele proto nemělo být posouzeno jako přestupek. Rozhodnutí prvního stupně tak bylo zrušeno pro nezákonnost.